Pro maximální zážitek z webu otočte telefon vertikálně.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Obchodní firma Jan Baláž, IČ: 45628661, se sídlem Dolní Dunajovice, Pod Vápenkou 617, PSČ 691 85, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), které mu budou subjektem údajů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto důvěrné osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, získané na základě uzavřené smlouvy nebo vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy, případně k plnění zákonné povinnosti dle platné právní úpravy. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně se souhlasem subjektu údajů, jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Správce si vyhrazuje právo využívat neosobní údaje poskytnuté subjektem údajů na základě využívání online nástrojů, jako jsou webové stránky správce a další aplikace třetích stran, které správce používá pro podnikání, jedná se zejména o informace týkající se hardwaru, softwaru, lokality a IP adresy.

Poskytnuté osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím zemím. Případní příjemci osobních údajů, mimo zaměstnance správce, mohou být orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů, poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Správce osobních údajů si počíná tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a zároveň, aby chránil osobní údaje subjektu údajů před neoprávněným zásahem.

Subjekt údajů dává správci souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti smlouvy nebo do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě, že osobní údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě uděleného souhlasu.

Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté správci sděluje dobrovolně. Souhlas udělený správci je platný až do odvolání souhlasu samotným subjektem údajů.

Subjekt údajů má právo dle čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku. V případě, že subjekt údajů bude jakkoliv nespokojen se zpracováním jeho osobních údajů správcem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je dostupných na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je obchodní firma Jan Baláž, IČ: 45628661, se sídlem Dolní Dunajovice, Pod Vápenkou 617, PSČ 691 85. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese lucie@vinarstvibalaz.cz nebo na tel. čísle +420 725 043 567.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami sdělíte, tzn., údaje, které vyplníte v rezervačním či jiném formuláři nebo které nám sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, případně jiného zařízení. Jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození, číslo OP nebo pasu, bydliště, e-mail, telefonní číslo.

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete na základě používání našich webových stránek. Jedná se zejména o IP adresu, registrační údaje, typ prohlížeče, časové pásmo, zobrazené produkty, délku návštěvy a další softwarové a hardwarové údaje.

Zpracováváme osobní údaje, které jsou veřejně dostupné z rejstříků, evidencí, registrů apod.

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy a objednávky, poskytnutí služby, produktu, informace, dále za účelem analýzy dat, testování, statistických účelů, jako je měření účinnosti reklamy apod. a na základě zákonného důvodu či oprávněného zájmu (zasílání obchodních a marketingových sdělení, newsletterů). Osobní údaje, které zpracováváme pro marketingové účely, jsou poskytovány přímo subjektem údajů, a to na základě uděleného souhlasu.

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje poskytujeme třetím osobám pouze v rámci skupiny, tzn., osobní údaje budou poskytnuty osobám, které nám pomáhají plnit smluvní povinnosti (externí spolupracovníci a dodavatelé, poskytovatelé platebních služeb, poštovních a doručovacích služeb, správci webových stránek apod.). Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany osobních údajů subjektu údajů a minimalizoval tak neoprávněný přístup k těmto údajům, a to jak pro osobní údaje uchovávané v elektronické podobě, tak pro osobní údaje uchovávané v listinné podobě.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních závazků a k plnění zákonné povinnosti. Osobní údaje poskytnuté na základě vašeho souhlasu uchováváme jen do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let. Osobní údaje budou uchovávány maximálně do zákonem stanovené doby. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje zlikvidovány.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

A        Právo na přístup - subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány

B        Právo na opravu - správce bez zbytečného odkladu opraví na žádost subjektu údajů nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, přičemž neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit

C        Právo na výmaz - povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá

D        Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů

E         Právo vznést námitku - proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku

F         Právo na přenositelnost - dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu, kdy tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, zažádat, aby si je správci předali mezi sebou

G        Právo odvolat souhlas – toto právo se neuplatní, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě uděleného souhlasu

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.